นารา เมืองแห่งกวางนับหมื่น
ไหว้พระใหญ่ ในวัดโทไดจิ 
ฮิเมจิกับปราสาทกระสาขาว